Buiten en binnenspelen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden regelende de rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap WELLES HOUT BV gevestigd en kantoorhoudende te Appelscha, aan het adres Industrieweg 11, en haar afnemers, opdrachtgevers etc., gedeponeerd op 17 januari 1996 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer 2659 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Welles: de besloten vennootschap WELLES HOUT BV, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden; 
 • wederpartij: degene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard; 
 • consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of een beroep. 
 • overheid: een wederpartij die een publiekrechtelijk rechtspersoon is, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Welles en de wederpartij op wie Welles deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken, welke afwijking pas geldt nadat deze door Welles is bevestigd.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

 1. De door Welles gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Elke offerte is tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 2. Toezending van aanbiedingen en/of catalogi, prijscouranten en dergelijke verplichten Welles niet tot levering of acceptatie van de opdracht. 
 3. De bij de aanbiedingen verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. 
 4. De schriftelijke opdrachtbevestiging van Welles wordt geacht de inhoud van de opdracht juist en volledig te hebben weergegeven, tenzij de wederpartij binnen vijf kalenderdagen na datum van verzending van deze bevestiging, schriftelijk zijn bezwaar aan Welles kenbaar maakt. Elke overeenkomst met een wederpartij, niet consument, noch overheid, wordt zijdens Welles aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor geldelijke nakoming van de overeenkomst. Welles toetst elke wederpartij voor zover het geen consument of overheid betreft, op haar kredietwaardigheid bij haar kredietverzekeraar. Welles brengt deze wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte van het advies van haar kredietverzekeraar. Een positief advies van haar kredietverzekeraar ter zake van de kredietwaardigheid doet de werking van de verbintenis(sen) aanvangen, een en ander met inachtneming van artikel 3 lid 5. Een negatief advies van haar kredietverzekeraar doet tussen Welles en de wederpartij, niet consument, noch overheid geen verbintenis(sen) aanvangen. Welles verstrekt in dat geval deze wederpartij, indien deze wederpartij daartoe een schriftelijk verzoek doet, een afschrift van dat advies.
 5. Welles is gerechtigd bij het aangaan (de verdere uitvoering) van elke overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij (wederom) zekerheid te eisen dat aan zowel aan de betalings -als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Welles en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 4. Levering

 1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Welles derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 
 2. De levering geschiedt af van het bedrijf van Welles te Appelscha. 
 3. Vanaf het moment van de sluiting van de koopovereenkomst is het risico van de gekochte zaken voor de wederpartij. 
 4. Welles is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd zullen worden. 

Artikel 5. Garantie

 1. Indien de wederpartij geen consument is geldt het volgende: 
  a) Welles garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van zes maanden na levering. 
  b) Indien een zaak een ontwerp-, materiaal-of fabricagefout vertoond heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. Welles kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging, indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 
  c) Indien door een zaak die een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaak, waarvoor Welles aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal twee keer de aankoopprijs. Indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Welles of een van haar leidinggevende ondergeschikten geldt deze bepaling niet. Verdergaande aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in het geleverde is beperkt tot de in artikel 12 genoemde limiet. 
  d) De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de wederpartij. 
 2. Indien de wederpartij consument is, gelden ten aanzien van de verplichtingen van Welles de wettelijke bepalingen. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Welles geleverde zaken blijven eigendom van Welles, totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Welles gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  a) de tegenprestaties met betrekking tot geleverde of af te leveren zaken zelf;
  b) de tegenprestaties met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomsten door Welles verrichte of te verrichten diensten;
  c) eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van een of meer koopovereenkomsten. 
 2. Door Welles afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Welles gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derde die de zaak voor die wederpartij houdt weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van tien procent van het door hem verschuldigde per dag. 
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Welles zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 
 5. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Welles:
  a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek van Welles ter inzage te geven;
  b) alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Welles op de manier zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  c) de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Welles geleverde zaken te verpanden aan Welles op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  d) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Welles;
  e) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Welles ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

Artikel 7. Gebreken; klachttermijn

De wederpartij dient de zaken bij aflevering doch, in elk geval binnen drie werkdagen te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 

a) of de juiste zaken zijn geleverd; 

b) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; 

c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinde. 

d) Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze binnen twee werkdagen te melden. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen veertien dagen na ontdekking, uiterlijk binnen dertig dagen na aflevering te melden aan Welles. 

Artikel 8. Prijsverhoging 

 1. Indien Welles met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Welles niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Welles mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan vijftien procent is heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 2. Indien de wederpartij consument is, kan hij indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerst drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 9. Emballage

De wederpartij is verplicht leenemballage binnen veertien dagen in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de wederpartij zijn verplichtingen met betrekking tot de emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging. 

Artikel 10. Betaling 

 1. De betaling dient te geschieden, door consumenten: netto à contant, door overige wederpartijen, tenzij anders overeengekomen: binnen 14 dagen na factuurdatum netto à contant, danwel binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 30.35.24.715 bij de Rabobank te Appelscha ten name van de besloten vennootschap Welles Hout BV te Appelscha. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente te verhogen met twee procent op jaarbasis. 
 2. De vordering is ineens opeisbaar:
  a. in geval van liquidatie, insolventie, beslaglegging, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij;
  b. in geval van onder curatele stelling van de wederpartij;
  c. de wederpartij een op hem rustende verplichting uit de wet of overeenkomst niet -of niet geheel nakomt;
  d. in geval van staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap danwel overgaat tot wijziging van zijn bedrijf. 

Artikel 11. Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd: 

 • over de eerste € 3.000,00 vijftien procent 
 • over het meerdere tot € 6.000,00 tien procent 
 • over het meerdere tot € 15.000,00 acht procent 
 • over het meerdere tot € 60.000,00 vijf procent 
 • over het meerdere drie procent. 

Indien Welles aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien de wederpartij geen consument is, is Welles jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
  a) voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 5 van deze voorwaarden; Welles garandeert de geleverde zaken volgens artikel 5 van deze voorwaarden;
  b) Welles is aansprakelijk wanneer schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Welles of haar leidinggevende ondergeschikten;
  c) overigens is de verdergaande aansprakelijkheid van Welles beperkt tot het bedrag van de koopprijs. 

Artikel 13. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen Welles en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. 

Artikel 14. Bevoegde rechter 

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is Welles bevoegd de wederpartij, in geval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Leeuwarden. 
 2. Indien de wederpartij een consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Welles zich op deze bepalingen heeft beroepen, te kiezen voor slechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter. Leverings en betalingsvoorwaarden Welles Hout BV.

Tip

 •  Denk aan voldoende vrije ruimte rondom elk speeltoestel, minimaal 150 cm 

 •  Denk aan voldoende valdemping rondom speeltoestellen met een valhoogte boven 60 cm 

 •  Let goed op dat de speeltoestellen gecertificeerd zijn voor de juiste doelgroep 

 •  Veranker de speeltoestellen deugdelijk aan- of in de grond 

 •  Onderhoudt uw speeltoestel goed voor langer speelplezier 

 •  Laat uw speeltoestel jaarlijks inspecteren voor een veilig gevoel 

 •  Slijtage en defecten aan speeltoestellen dienen zo snel als mogelijk hersteld te worden 

 •  Draai alle bevestigingsmaterialen en schommelhaken van het speeltoestel minimaal 1 keer per jaar aan